Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Jyväskylän Kalevalaiset ry                                                                                                                                        jyvaskylankalevalaiset@gmail.com                                                                                                                           

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Nykopp                                                                                                                                                              minna.e.nykopp@gmail.com                                                                                                                                        044 2700 885                                                                                                                                   

3. Rekisterin nimi

Jyväskylän Kalevalaiset ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen jäsenyys. Tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • henkilön hyväksyminen yhdistyksen jäseneksi
 • jäsenyyden ylläpitoon liittyvät tehtävät (mm. jäsenmaksujen laskutus)
 • sähköinen ja muunlainen viestintä jäsenille
 • yhdistyksen toiminnasta tiedottaminen ja yhdistyksen toimintaan osallistuminen
 • yhdistyksen toiminnan tilastointiin ja analysointiin liittyvät toiminnat
 • yhdistyksen toiminnan laadun seurantaan sekä kehittämiseen liittyvät toiminnot
 • jäsenrekisteritietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille perustuu jäsenen antamaan suostumukseen sekä yhdistyksen hallituksen tekemään päätökseen. Tiedot ovat luovutettavissa yhdistyksen tavoitteita tukevissa tarkoituksissa

5. Käsiteltävät henkilötiedot

Jäsenrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

*Nimi, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero

*Jäsensuhdetta koskevat tiedot (esim. jäsenyyden alkamis- ja päättymispäivä)

*Yhdistyksen toimintaan liittyvät tiedot (esim. yhdistyksen tapahtumiin osallistuminen)

*Muut jäsenen suostumuksella mahdollisesti kerätyt tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot rekisteriin kerätään jäseniltä.

7. Tietojen luovutus ja siirtäminen

Tietoja luovutetaan Kalevalaisten Naisten Liitolle Pirta lehden tilaajarekisteriin. Jäsenen tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman jäsenen nimenomaista suostumusta.

8. Tietojen suojaus

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisteri on talletettu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuun tietokantaan, johon on pääsy yhdistyksen valtuuttamilla henkilöillä.

Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot hävitämme asiaankuuluvalla tavalla. Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi. 

9. Rekisteröityjen oikeudet

Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva:

 • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
 • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
 • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
 • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
 • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsitelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

10. Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

11. Muutokset tietosuojaselosteessa

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.